Kariera

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy osób na stanowisko:

Stanowisko

Junior Project Manager – miejsce pracy: Warszawa

Wymagania

• Wykształcenia wyższe budowlane,
• Dobrą znajomość języka angielskiego,
• Min. 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku jako Kierownik Robót lub Inspektor Nadzoru - specjalność konstrukcyjno-budowlana;
• Uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
• Mile widziane uprawnienia projektowe,
• Umiejętność kierowania zespołem oraz skutecznego egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego realizacji zleconych w ramach inwestycji zadań,
• Dobra znajomość MS Project, AutoCAD, MS Office,
• Samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na pracę pod presją czasu,
• Umiejętność pracy w zespole,
• Umiejętność pracy pod presją czasu,
• Doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Zakres obowiązków

• Zarządzanie projektami w zakresie nadzoru inwestorskiego i koordynacji najemców w tym przygotowywanie specyfikacji technicznej, organizacja przetargów, wybór podwykonawców, weryfikacji projektów budowlanych, zarządzanie procesem projektowania, nadzorowanie budowy, przeprowadzanie odbiorów powierzchni,
• Monitorowanie postępów w realizowanych projektach za pomocą dostępnych narzędzi, ocena kosztorysów budowlanych, w tym przygotowywanie wstępnych, okresowych i końcowych raportów, zgodnie ze standardami,
• Zapewnianie zgodności realizowanych prac z wymogami klienta, aktualnymi przepisami, zasadami bezpieczeństwa,
• Prowadzenie lub udział w procesie ofertowania – przygotowywanie, prezentowanie oraz negocjowanie ofert,
• Nadzór z ramienia inwestora nad realizacją inwestycji na każdym z jej etapów, aż do odbiorów końcowych i przekazaniu do użytkowania (kontrola harmonogramu, wykonania budżetu inwestycji, zgodności z zatwierdzonym projektem oraz standardami jakości)
• Doradztwo inżynierskie w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji budowlanych

Stanowisko

Inspektor nadzoru branży sanitarnej

Wymagania

⦁ min. 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku jako Kierownik Robót lub Inspektor nadzoru - specjalność sanitarna,
⦁ uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczeń,
⦁ mile widziane uprawnienia projektowe,
⦁ dobra znajomość j. angielskiego,
⦁ dobra znajomość MS Project, AutoCAD, MS Office,
⦁ samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na pracę pod presją czasu,
⦁ umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

⦁ pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych,
⦁ nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp na budowie,
⦁ koordynowanie i odbiory prac Wykonawców na budowie,
⦁ opiniowanie opracowań projektowych na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,
⦁ opiniowanie zgodności prac projektowych i robót budowlanych z warunkami kontraktu, koordynacja procesu budowy oraz nadzór nad jakością wykonywanych robót,
⦁ rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie wykonywania prac budowlanych,
⦁ kontrola terminowości realizacji robót oraz osiągania poszczególnych etapów prac na budowie,
⦁ raportowanie postępów prac budowlanych do Inwestora,
⦁ przygotowanie i wdrażanie procedur odbiorowych,
⦁ Udział w testach, próbach, rozruchach urządzeń technicznych oraz kontrola sporządzanych protokołów,
⦁ doradztwo inżynierskie w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji budowlanych,
⦁ udział w ostatecznym zamknięciu projektu pod względem finansowym oraz formalnoprawnym,
⦁ nadzorowanie zakończenia procesu inwestycyjnego poprzez nadzorowanie usuwania wad,
⦁ współpraca z Project Managerem i zespołem Inspektorów Nadzoru oraz Kierownikiem Budowy.

Stanowisko:

Kierownik Budowy

Wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby inżynierów;
- min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy;
- min. 1 inwestycja budowlana nadzorowana od przekazania placu budowy do jej zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie o wartości powyżej 2 mln PLN;
- mile widziana znajomość języka angielskiego;
- dobra organizacja pracy własnej;
- umiejętność pracy pod presją czasu;
- systematyczność;
- komunikatywność.

Zakres obowiązków

- sprawowanie obowiązków Kierownika Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego przez cały okres trwania projektu;
- prowadzenie dokumentacji budowy;
- dbałość o terminowość realizacji inwestycji;
- koordynowanie pracy podległego zespołu;
- opracowywanie pism, oświadczeń, harmonogramów, zestawień;
- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu ofert;
- współpraca i kontakty z inwestorem, kierownikiem kontraktu, projektantami i innymi podmiotami w ramach prowadzonych prac;
- dbałość o przestrzeganie procedur BHP;
- utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego;

Stanowisko

Stażysta

Wymagania

⦁ Dobra znajomość języka angielskiego;
⦁ Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office;
⦁ Dobra organizacja pracy własnej;
⦁ Umiejętność pracy pod presją czasu;
⦁ Systematyczność;
⦁ Komunikatywność.
⦁ Mile widziane zainteresowanie budownictwem zrównoważonym,

Zakres obowiązków

⦁ Przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych;
⦁ Organizacja spotkań i przygotowywanie protokołów z narad organizowanych przez Kierownika Projektu;
⦁ Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie przygotowania ofert dla klientów;
⦁ Kontrola obiegu dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów.

Stanowisko

Inspektor nadzoru robót budowlanych konstrukcyjnych

Wymagania

⦁ Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlano – konstrukcyjnych, co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej roboty budowlane;
⦁ Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
⦁ Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
⦁ Dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

⦁ Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
⦁ Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
⦁ Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
⦁ Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
⦁ Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Stanowisko

Inżynier budownictwa / Administrator projektu

Wymagania

⦁ Wykształcenia wyższego budowlanego;
⦁ Dobrą znajomość języka angielskiego;
⦁ Mile widziane doświadczenia w nadzorowaniu realizacji projektów budowlanych,

Zakres obowiązków

⦁ Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań podwykonawczych inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych związanych z poprawna realizacją projektu,
⦁ Pomoc w nadzorze jakości i terminowości realizowanych robót;
⦁ Współpracę przy kontroli i rozliczaniu podwykonawców;
⦁ Prowadzenie dokumentacji robót;
⦁ Bieżące raportowanie danych dotyczących realizacji;
⦁ Udział w procesie kosztorysowania,
⦁ Przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych;
⦁ Organizacja spotkań i przygotowywanie protokołów z narad organizowanych przez Kierownika Projektu;
⦁ Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie przygotowania ofert dla klientów;
⦁ Kontrola obiegu dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów.