Nadzór Inwestorski / Bankowy Inspektor Nadzoru (BIN)

Usługa Nadzoru Inwestorskiego polega na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania robót budowlanych od momentu zgłoszenia rozpoczęcia robót do odbioru końcowego inwestycji przez Klienta. Taka usługa daje możliwość Klientowi bieżącej weryfikacji jakości robót wykonywanych przez Wykonawcę, a także zaawansowania i tempa ich prac. Proponujemy Państwu usługę wielobranżowego nadzoru w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz drogowej. Usługa Bankowego Inspektora Nadzoru (BIN) skierowana jest do Klientów, których źródłem finansowania ich inwestycji są kredyty bankowe oraz do Banków, które je obsługują. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na prawidłową ocenę i okresową weryfikację prowadzonych prac pod względem technicznym i formalnym, zgodnie z dokumentacją projektową, harmonogramem oraz budżetem inwestycji.Zakres oferowanych usług w ramach Bankowego Inspektora Nadzoru obejmuje 4 główne zadania:

  • Sporządzenie raportu wstępnego obejmującego weryfikację dokumentacji projektowej, umów na roboty budowlane, ocenę uzyskanych pozwoleń oraz analizę budżetu;
  • Monitorowanie inwestycji w okresie realizacji;
  • Wypłacenie transz kredytowych (weryfikowanie i akceptowanie faktur);
  • Opinię końcową dotyczącą rzeczywistego stanu inwestycji, rozliczeń, pozwoleń na użytkowanie, itp.

Usługa ta, szczególnie w przypadku dużych inwestycji, pozwala ograniczyć ryzyko kredytowe poprzez systematyczne dostarczanie kompleksowych i rzetelnych informacji dotyczących stanu rzeczywistego, jak również przebiegu finansowanej przez bank inwestycji.