Zarządzanie Budową (Construction Management)

Usługa zarządzania budową (Construction Management) skierowana jest do Klientów, którzy decydują się na wyłonienie wykonawców dla poszczególnych pakietów robót co sprawdza się w sytuacji, w której Klient pragnie mieć pełną kontrolę nad kosztami wykonania prac budowalnych oraz szuka optymalizacji kosztowej poprzez wyeliminowanie zakładanego zysku Generalnego Wykonawcy. Prowadzenie prac w formule zarządzania budową pozwala na pełną kontrolę zakresów robót, dzięki jasnemu podzieleniu ich pomiędzy specjalistycznych wykonawców, uzyskiwanie rynkowych cen za poszczególne prace budowlane oraz, co najważniejsze, swobodę w działaniu i podejmowaniu decyzji w trakcie trwania prac.

Zakres usług, które świadczymy w ramach Zarządzania Budową (Construction Management):

 • Opiniowanie projektu budowlanego i wskazanie rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty wraz z zaproponowaniem rozwiązań zamiennych;
 • Przygotowanie szacunkowej wyceny prac planowanych do wykonania na podstawie projektu budowlanego;
 • Opiniowanie projektu wykonawczego i wskazanie rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty wraz z zaproponowaniem rozwiązań zamiennych;
 • Przygotowanie szczegółowej wyceny na podstawie projektu wykonawczego;
 • Podział zakresu na poszczególne pakiety robót, dla których zostaną wyłonieni wykonawcy, przygotowanie harmonogramu robót, wyznaczenie punktów styku pakietów;
 • Organizacja i przygotowanie przetargu na wykonawców poszczególnych pakietów robót, w tym opracowanie materiałów przetargowych dla poszczególnych zakresów, instrukcji dla oferentów przy uwzględnieniu wytycznych Klienta oraz prowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawców;
 • Porównanie, weryfikacja prawidłowości wyceny robót, analiza ofert, wybór kandydatów wykonawców na poszczególne pakiety robót, zakwalifikowanych do wstępnych negocjacji;
 • Negocjacje z wykonawcami, rekomendacje i wyłonienie wykonawców poszczególnych pakietów robót;
 • Udział w pracach przygotowawczych na terenie budowy, powiadomienie właściwych organów o terminach robót budowlanych, uzyskanie oświadczeń i pozwoleń, nadzór kosztowo-techniczny na etapie wykonawstwa;
 • Bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej, kontrola kosztów i terminowości, nadzór techniczny, kontrola jakości wykonywanych robót;
 • Nadzorowanie realizacji robót pod względem zmian lokatorskich i inwestorskich, odbiór robót oraz obsługa gwarancyjna, kontrola obiektu przed odbiorem, odbiór i weryfikacja dokumentacji powykonawczej, rozliczenie końcowe robót z każdym z wykonawców;
 • Nadzór nad usuwaniem usterek w okresie gwarancji, uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w czasie przeglądu.