Zarządzanie Projektem (Project Management)

Usługa ta polega na wspieraniu Klienta w procesie inwestycyjnym zarówno w sprawach prawnych, technicznych jak i w prawidłowym opracowaniu oraz pilnowaniu budżetu i harmonogramu projektu.
Do wykonania usługi dedykujemy wielobranżowy, doświadczony zespół składający się w zależności od projektu m.in. z Kierownika Projektu, Zespołu Inspektorów Nadzoru, Koordynatora Najemców, Kierownika Budowy, Kontrolera Kosztów, a także Administratora Projektu i Inżyniera Budowy.

Zakres usługi zarządzania projektami obejmuje m.in., : 

 • Opiniowanie i weryfikacja projektu budowlanego/wykonawczego i wskazanie rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty wraz z zaproponowaniem rozwiązań zamiennych;
 • Opracowanie kosztorysu wstępnego na podstawie projektu budowlanego;
 • Opracowanie szczegółowej wyceny na podstawie projektu wykonawczego;
 • Organizację i przygotowanie przetargu na Generalnego Wykonawcę lub wykonawców poszczególnych pakietów robót;
 • Opracowanie procedury przetargowej wraz z materiałami uwzględniając wszystkie wytyczne Klienta;
 • Porównanie, weryfikację prawidłowości wyceny robót, analizę ofert, Przygotowanie wzoru umowy z Generalnym Wykonawcą;
 • Prowadzenie negocjacji z kandydatami na Generalnego Wykonawcę lub wykonawcami poszczególnych pakietów robót;
 • Nadzór kosztowy i techniczny na etapie wykonywania robót budowlanych;
 • Reprezentowanie Inwestora na terenie budowy – zgłoszenie rozpoczęcia robót, zgłoszenie uczestników procesu budowlanego, uzyskanie niezbędnych oświadczeń i pozwoleń;
 • Kontrolę zasadności i kosztów robót dodatkowych i terminów wykonania prac;
 • Wielobranżowy nadzór techniczny nad jakością wykonywanych robót;
 • Udział w procedurze odbiorowej obiektu lub przeprowadzenie procedury odbiorowej;
 • Odbiór i weryfikację dokumentacji powykonawczej;
 • Rozliczenie końcowe projektu;
 • Nadzór nad usuwaniem usterek w okresie gwarancji, uczestnictwo w przeglądach rocznych, nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w czasie przeglądu.